wiadomości branżowe

Inwestuj w nieruchomości- oferta Certyfikatów Inwestycyjnych OPERA TERRA FIZ

Od 21 lipca do 1 sierpnia 2008 przyjmowane będą zapisy na nowe certyfikaty inwestycyjne OPERA TERRA. Fundusz będzie inwestował na złożonym i zróżnicowanym rynku nieruchomości w ziemię, nieruchomości mieszkaniowe oraz komercyjne. Cena emisyjna certyfikatu wynosi 1000 PLN. Fundusz został utworzony na czas określony – 6 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 6-letnie. Certyfikat będzie w obrocie na GPW nie później niż 30 września 2008 r. Zarządzanie funduszem zostało powierzone Panu Bartoszowi Puzdrowskiemu. 

Obecnie rynek nieruchomości jest złożony, a jego poszczególne elementy różnią się od siebie: znajdują się w różnych fazach, mają różną dochodowość i perspektywy rozwoju.

W przypadku inwestowania w ziemię zarządzający przewiduje dalszy wzrost cen ziemi wywołany wyrównywaniem do średniej ceny w EU15. Dodatkowo, ograniczona podaż ziemi rolnej związana ze sprzedażą większości dawnych PGR-ów w połączeniu ze wzrostem zapotrzebowania na dodatkowe areały uprawne, wynikającym z rosnących cen żywności, spowoduje w opinii zarządzającego znaczny wzrost cen ziemi uprawnej nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Zamiarem zarządzającego jest zakup ziemi zdatnej do odrolnienia lub takiej, na której będzie można zbudować farmy wiatrowe.

Na rynku mieszkaniowym kupowane będą rozpoczęte projekty lub tereny z pozwoleniami na budowę od developerów w opałach- tracących płynność bądź bankrutujących. Głównym celem będzie zakup terenów w Warszawie i miastach poza pierwszą piątką miast.Zarabianie na nieruchomościach biurowych będzie zróżnicowane w zależności od miast. W Warszawie będą kupowane projekty w trakcie realizacji, które będzie można szybko oddać do użytku. W mniejszych miastach planowany jest zakup terenów pod projekty biurowe o wielkości 5.000  10.000 m2w klasie A lub klasie B+.

W przypadku nieruchomości logistycznych celem jest zakup terenów w przyszłościowych lokalizacjach biorąc pod uwagę planowaną budowę sieci autostrad i dróg ekspresowych. Będzie to także zakup nieruchomości rolnych celem odrolnienia.  

Polityka inwestycyjna opiera się na następujących założeniach:

 • Poszukiwanie okazji rynkowych
 • Rozproszenie portfela pomiędzy wszystkie segmenty rynku, bez określania proporcji
 • Inwestycje w ziemię (spekulacyjne, z nastawieniem na wzrost wartości)i w projekty deweloperskie
 • Brak inwestycji w istniejące budynki komercyjne, z uwagi na ich spodziewany spadek wartości
 • Wykorzystanie praktycznego doświadczenia zarządzającego w ocenie i wyborze projektów deweloperskich
 • Wykorzystanie siły negocjacyjnej wynikającej z dostępu do gotówki  

<

p>Na podstawie Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych Serii A OPERA TERRA oferowane jest nie mniej niż 4 000 i nie więcej niż 500 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, będących papierami wartościowymi na okaziciela.

Aby złożyć zapis inwestor powinien posiadać aktywny rachunek w DI BRE Banku S.A.
Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nie rezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.

Cena emisyjna jest ceną stałą i wynosi 1.000 zł. Towarzystwo nie pobiera opłaty dystrybucyjnej.
Opłata za wykup w okresie trwania Funduszu – 3% wartości wykupionych certyfikatów. Zwolnienie z opłaty następuje dla certyfikatów zgłoszonych do wykupu w przypadku podjęcia uchwały o przedłużeniu czasu trwania Funduszu na kolejne 6 lat.

Termin oferty:
21 lipca – 01 sierpnia 2008r – Przyjmowanie Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne
Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych w oparciu o złożone zapisy nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów.

Zasady składania zapisów:

 • Pojedynczy zapis może opiewać na liczbę certyfikatów nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 500 000 certyfikatów. Można złożyć kilka zapisów. Każdy zapis będzie traktowany oddzielnie przy redukcji.
 • Zapis na certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę zapisującą się na Certyfikaty Inwestycyjne od dnia dokonania zapisu do dnia dokonania przydziału Certyfikatów przez Towarzystwo.
 • Zapis na certyfikaty Inwestycyjne przyjmujemy w ePromaku, osobiście i telefonicznie.
 • Warunkiem ważności zapisu jest dokonanie wpłaty na taką liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych jaka wynika zapisu przy czym minimalna wartość zapisu nie może być niższa niż 1.000 złotych.
 • Nie można opłacić zapisu naleznościami.
 • Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykonywane przez pełnomocnika jednak pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo, z podpisem poświadczonym notarialnie. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone również w formie pisemnej (bez konieczności poświadczenia podpisu notarialnie), lecz w sposób zgodny z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u członka konsorcjum przyjmującego zapis.

Jak złożyć zapis w Ofercie Publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych OPERA TERRA FIZ?
Zapis mogą złożyć wyłącznie inwestorzy posiadający rachunek inwestycyjny w DI BRE Banku S.A.
Dyspozycje zapisu można składać:
– Osobiście w jednym z 15 Punktów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego lub Punktów Obsługi Klienta innych biur maklerskich
– Telefonicznie pod numerem 022 697 49 49,
– Przez Internet – specjalna formatka w menu Dyspozycje w systemie ePromak

Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Certyfikatach Inwestycyjnych serii A OPERA TERRA. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w oferowane Certyfikaty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych Certyfikatów powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.

Źródło mDom Maklerski. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #City Varilla Giordano   #CPL   #gali   #uk