wiadomości branżowe

44% od sprzedaży nieruchomości?

Rada Ministrów przyjęła 8 maja 2007 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra budownictwa.

Projekt ten ustanawia dodatkowe opłaty o charakterze podatkowej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości. W nowelizacji ustalono stałą wysokość tzw. renty planistycznej, która wyniesie 25 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Ta jednorazowa opłata będzie pobierana wówczas, gdy w wyniku uchwalenia planu albo jego zmiany, wartość nieruchomości wzrośnie, a właściciel ją zbędzie. Gmina będzie mogła odstąpić od pobierania renty tylko w sytuacji, gdy koszty związane z ustaleniem opłaty przewyższą jej wysokość.

Sprawa podatku dochodowego przy sprzedaży przedstawia się nieco inaczej. W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości będzie zbywać ja przed upływem okresu pięcioletniego od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości, sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Co prawda sprzedawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu "udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych,
poczynione w czasie ich [nieruchomości – PIT.pl] posiadania", jednak trudno ocenić, czy renta planistyczna będzie taką opłatą. Jest ona bowiem ponoszona w związku ze wzrostem wartości, ale sama nie zwiększa wartości nieruchomości. Projekt przedłożony przez ministra budownictwa nie zawiera dodatkowych rozwiązań w sferze podatkowej, zatem w niektórych przypadkach podatek od sprzedaży nieruchomości może wynieść 44% (19% PIT i 25% renty planistycznej przy zysku na transakcji równym wzrostowi wartości nieruchomości w okresie jej posiadania).Więcej informacji:


Artur M. Brzeziński
Redaktor naczelny PIT.pl Sp. z o.o.
ul.Obrońców Tobruku 29
61-695 Poznań
e-mail: [email protected]
tel. 0607679473

Źródło Bankier.pl. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Celem Premium Brand   #Dom Badawczy Maison   #ekspert   #PPG