wiadomości branżowe

Szybciej niż rynek

Doskonałe wyniki u progu 15-lecia  działalności: 22-procentowy wzrost wartości zawartych umów; 50-procentowy wzrost zysku netto; umocnienie drugiej pozycji na rynku.

I. UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI W 2005 r.

Wstępne dane o sytuacji gospodarczej kraju i rynku leasingu w Polsce w 2005 r. wskazują, że branża leasingowa nie była beneficjentem poprawy koniunktury. W latach 2003 i 2004 nowy portfel umów leasingowych w branży wzrastał odpowiednio o 40% i 30%. Miniony rok ? jak się wstępnie szacuje ? przyniósł jedynie 12-procentowy wzrost wartości środków oddanych w leasing w porównaniu z rokiem poprzednim. Niewykorzystany potencjał wzrostu, który tkwi w branży leasingowej to efekt niekorzystnych rozwiązań w sferze regulacyjnej (przepisy dotyczące VAT, zalew używanych aut z Europy Zachodniej, niekorzystne dla leasingu regulacje prawne związane z wykorzystaniem funduszy unijnych).      

W tej sytuacji ponad 22-procentowy wzrost wartości zawartych umów przez  BRE Leasing,  umocnienie drugiej pozycji na rynku leasingu w Polsce, a także wyniki finansowe spółki są bardzo dobrymi rezultatami, świadczącymi o trafności strategii obranej na przełomie 2001 i 2002 roku. Jednocześnie stanowią one doskonały punkt wyjścia do realizacji strategii na lata 2006-2008. Jej wyznacznikiem jest :

  • dalsze rozwijanie oferty wystandaryzowanych produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • wzbogacanie zakresu usług dla klientów korporacyjnych,
  • wszechstronne wykorzystanie nowych technologii (Internet, call center) do budowania relacji z klientem – jego pozyskania i obsługi.

II. NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY 2005 r.

WSZECHSTRONNA OFERTA ? DUŻY WZROST 

2005 rok okazał się kolejnym rekordowym rokiem w piętnastoletniej historii BRE Leasing, co przedstawia  Wykres 1.  Wartość nowych umów przekroczyła 1,474 miliarda zł i była o ponad 22% większa niż w 2004 r. 71% wartości zawartych umów przypadło na leasing ruchomości (1 047,8 mln zł), a 29% na leasing nieruchomości (427,1 mln zł).

Spółka osiągnęła 15,2 mln zł zysku netto, co w porównaniu z 10,1 mln zł w roku 2004 oznacza   wzrost o ponad 50%.

Wykres 1.

BRE Leasing ? umowy leasingu zawarte w kolejnych latach
działalności Spółki (w mln zł)


Wykres 2.

BRE Leasing ? struktura umów leasingu zawartych w 2005 r.


W 2005 r. wartość nieruchomości przekazanych w leasing wzrosła o prawie 26% a ruchomości o prawie 21% w porównaniu z 2004 r. Zwraca uwagę równomierny (prawie 15-procentowy) wzrost wartości zawartych umów leasingu środków transportu drogowego oraz maszyn i urządzeń (szczegóły  zawiera Tabela 1.).  

Warto podkreślić, że w BRE Leasing dekoniunktura na rynku samochodowym nie była tak dotkliwie odczuwalna jak w innych firmach leasingowych, ponieważ przy spadku sprzedaży aut o ponad 26% w 2005 r. w porównaniu z 2004 r., w BRE Leasing wartość umów leasingu obejmujących środki transportu wzrosła o ok. 15% w porównaniu z 2004 r., przy czym w segmencie samochodów osobowych wzrost był prawie dwukrotny. 

Tabela 1. BRE Leasing – dynamika akwizycji 2005 r.

 

Przedmioty leasingu

2005

2004

Wzrost/Spadek

mln zł

 

Ruchomości

 

 

 

Środki transportu drogowego

687,0

598,9

14,7%

w tym:

 

 

 

osobowe

223,7

107,8

107,5%

ciężarowe

191,3

234,5

spadek o ok.8%

inne pojazdy

272,0

256,6

6%

Maszyny i urządzenia przemysłowe

281,4

245,5

14,6%

Komputery i sprzęt biurowy

8,0

4,3

86%

Środki transportu powietrznego, wodnego i kolejowego

63,9

11,2

prawie 6-krotny wzrost

Inne

7,5

7,6

b.z.

Razem ruchomości

1047,8

867,5

20,8%

Nieruchomości

427,1

339,6

25,8%

Ogółem

1474,9

1207,1

22,2%

W minionym roku nastąpiły zmiany w strukturze portfela (Wykres 3.). Zwiększył się udział samochodów osobowych (z 12% do 21%), co ? trzeba przypomnieć – miało związek z nowymi regulacjami podatku VAT dotyczącymi samochodów ?z kratką?, które wcześniej traktowane były jako ciężarowe, a po zmianie przepisów podatkowych trafiły do właściwej im kategorii ?osobowe?. Jeśli jednak wziąć pod uwagę wszystkie środki transportu (łącznie z samochodami osobowymi), to ich udział w portfelu nowych umów w latach 2003-2005 zmniejszał się z 71% w roku 2003 do 65% w roku 2005. W tym samym czasie udział maszyn i urządzeń przemysłowych z drobnymi wahaniami utrzymywał się na zbliżonym poziomie, a w portfelu nowych umów zawartych w 2005 r. maszyny i urządzenia stanowiły 27%. Struktura przedmiotowa umów leasingu ruchomości zawartych w 2005 r. przedstawiona jest na Wykresie 4.

Wśród nowych umów leasingu ruchomości dominowały środki transportu drogowego (65%), na drugim miejscu znalazły się maszyny i urządzenia (27%). Do znaczących transakcji leasingu ruchomości minionego roku zawartych przez BRE Leasing należy umowa ramowa z PKP Cargo na użytkowanie 160 węglarek o wartości 49,3 mln zł.

W 2005 r. w BRE Leasing odczuwano korzystny wpływ zmiany strategii spółki, jaki dokonał się trzy lata wcześniej. Istotą zmiany było zróżnicowanie struktury portfela umów leasingu zarówno pod względem przedmiotów leasingu jak i typu klientów w celu dywersyfikacji źródeł przychodów oraz ryzyka. Ta nowa koncepcja została z sukcesem wprowadzona w życie, czego efektem jest stabilny rozwój spółki, mimo załamania na rynku samochodów.

Spadek popytu na rynku samochodowym został zrekompensowany przez wzrost zainteresowania leasingiem maszyn i urządzeń, które w BRE Leasing oferowane są w formach zindywidualizowanych oraz uproszczonych. Te ostatnie znane pod handlową nazwą BREL 72 szczególnym zainteresowaniem cieszą się wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Siłą BRE Leasing jest m.in. wszechstronność oferty pod względem przedmiotowym (od leasingu samochodów osobowych i komputerów, przez maszyny i urządzenia po nieruchomości, tabor kolejowy czy samoloty) i podmiotowym (obsługa różnych klientów ? zarówno korporacyjnych jak i małych oraz średnich), a także nacisk położony na jakość obsługi klientów.

 

Wykres 3.

BRE Leasing ? ruchomości przekazane w leasing w anym roku (w %)

 

Wykres 4.

BRE Leasing ? struktura umów leasingu ruchomości zawartych w 2005 r.

 

ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ  W OFERCIE BRE LEASING

Fundusze strukturalne: BREL- UNIA

W 2005 r. ogromnym zainteresowaniem cieszyły się fundusze strukturalne. Odpowiedzią BRE Leasing na to był wprowadzony jeszcze w 2004 r. do oferty firmy produkt BREL ? UNIA, umożliwiający małym i średnim przedsiębiorstwom wykorzystanie leasingu w finansowaniu inwestycji ze środków unijnych zwłaszcza w ramach programu wspierającego konkurencyjność przedsiębiorstw.

Tabela 2. Promesy leasingu wydane przez BRE Leasing w 2005 r.

 

Wartość promes leasingu (w zł)

119 400 000

Liczba promes leasingu

164

Średnia wartość promesy (w zł)

728 049

Wartość najniższa (w zł)

42 000

Wartość najwyższa (w zł)

5 500 000

Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

W ramach wieloletniej współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym BRE Leasing obsługuje już trzecią umowę kredytową zawartą w 2005 r. na kwotę 20 mln euro. Wcześniejsze umowy również na kwoty 20 mln euro podpisane były w 2001 i 2003 r. Środki z tych linii kredytowych przeznaczone są dla małego biznesu i służą: finansowaniu nowych projektów; modernizacji i/lub rozszerzeniu już istniejących przedsięwzięć; finansowaniu projektów infrastrukturalnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa prywatne lub publiczne różnych wielkości w następujących sektorach: mała energetyka, ochrona środowiska, lokalne drogi, lokalna telekomunikacja, odnawianie miast, transport miejski, doprowadzenie wody i kanalizacja, zdrowie i edukacja.

W ramach współpracy z EBI do końca 2005 r. zawarto 444 umowy (tylko w 2005 r. umów tych było 110). Trwają prace nad kolejnymi 49 projektami. Dominują branże: transportowa, spożywcza, tworzyw sztucznych oraz usługi.

W 2005 r. ze środków skorzystały przedsiębiorstwa, wśród których większość zatrudniała do 50 pracowników. Dzięki sfinansowanym projektom w ok. 90% przedsiębiorstw nastąpiło rozszerzenie istniejącego taboru lub parku maszynowego, pozostałych 10% zmodernizowało istniejące zasoby lub rozpoczęło działalność w nowych dziedzinach.

LEASING NIERUCHOMOŚCI

W 2005 r. zawarto umowę leasingu nieruchomości o wartości 427,1 mln zł, dotyczącą obiektu zlokalizowanego w centrum Warszawy przy Rondzie ONZ. Składają się na nią dwa budynki:   parkingowo-handlowo-biurowy oraz 40-piętrowy wieżowiec biurowy. Ta transakcja dołączyła do innych, wcześniejszych obejmujących prestiżowe obiekty biurowe, handlowe oraz hotele. Łączna wartość umów zrealizowanych przez Pion Nieruchomości BRE Leasing do końca 2005 roku przekroczyła kwotę 1 327 mln zł.

BREL – FLOTA

Obok leasingu nieruchomości i ruchomości ważne miejsce w ofercie BRE Leasing zajmują usługi flotowe ? finansowanie, wynajem i zarządzanie flotami (Car Fleet Management – CFM). Również w tej dziedzinie spółka odnotowuje sukcesy. W 2005 r. zespół Car Fleet Management pozyskał 21 nowych klientów. Obecnie pracuje on dla 28 klientów i zarządza flotą 1 300 aut, co ? według Flota Monitor – daje BRE Leasing prawie 3-procentowy udział na wymagającym rynku CFM, na którym firma jest obecna od niespełna trzech lat. Do grona klientów BRE Leasing korzystających z usługi BREL-FLOTA należą m.in. Agfa Sp. z o.o., BOC Gazy Sp. z o.o., ITI Holding, JAS-FBG S.A., Uniq Lisner Sp. z o.o., Marley Polska Sp. z o.o., Messer Polska Sp. z o.o., Sodexho Pass Polska Sp. z o.o. Toczą się rozmowy z kolejnymi prestiżowymi przedsiębiorstwami zainteresowanymi usługami finansowania i zarządzania parkiem samochodowym.

INNE WYDARZENIA 2005 r.

Współpraca z BRE Bankiem 

Jednym z priorytetów BRE Leasing jest wykorzystywanie efektów synergii w sferze pozyskiwania i obsługi klientów korporacyjnych oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta BRE Leasing dostępna jest w placówkach BRE Banku (pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw Efekt i Efekt Plus) oraz MultiBanku. Podejmowane są kolejne inicjatywy umożliwiające bardziej skuteczne dotarcie z ofertą leasingu do klientów Grupy BRE Banku.

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2005 r.

POD ZNAKIEM MŚP I JAKOŚCI

W 2005 r. BRE Leasing skoncentrował się na rozwoju oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Proces ten został zapoczątkowany na przełomie 2001 i 2002 r. i wpisuje się w obecną strategię Grupy BRE Banku. Znajduje on odzwierciedlenie w rosnącym udziale produktów wystandaryzowanych w wartości zawieranych umów.

Tabela 3. Udział produktów wystandaryzowanych w wartości umów zawartych w danym roku

Rok

2002

2003

2004

2005

2006 (plan)

Udział

5%

20%

35%

50%

60%

Ponadto w BRE Leasing szybko zwiększa się liczba klientów oraz zawieranych umów.

Tabela 4. Liczba klientów i zawieranych umów w danym roku

Rok

2002

2003

2004

2005

2006 (plan)

Liczba umów

2 245

5 024

4 776

5 904

ok.6 500

Liczba klientów

1 314

3 329

3 004

3 695

ok.4 100

Tylko w 2005 r. liczba klientów BRE Leasing zwiększyła się o 23%, a liczba zawartych umów o 24% w porównaniu z 2004 r. Nawet zakładając, że ta dynamika zostanie osłabiona w 2006 r., to obsługa nowych umów oraz umów w trakcie realizacji wymaga szczególnej troski o zachowanie najwyższych standardów pracy m.in. zespołów rozliczeń i monitoringu. Aby sprostać wysokim wymaganiom zdecydowano się na wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego, który jest stale rozwijany tak, aby jak najlepiej dostosować jakość obsługi i ofertę do profilu klienta. Na 2006 i 2007 r. zaplanowane zostały kolejne etapy modyfikacji łącznie z zapewnieniem zdalnej obsługi klientów przez Internet i call center, a także maksymalne zautomatyzowanie operacji zawierania umów dotyczących produktów wystandaryzowanych.

W BRE Leasing przywiązuje się dużą wagę do rozwoju sieci sprzedaży i pozyskiwania nowych klientów, a jednocześnie zapewnienia jak najwyższej jakości ich obsługi przy zachowaniu wymogów efektywności funkcjonowania spółki.

Tak rozumiana przez BRE Leasing innowacyjność w sferze produktów, procesów i technologii ma ścisły związek z szerokim wykorzystaniem Internetu w kontaktach z klientami. W 2005 r. rozpoczęto współpracę z portalami Money.pl oraz Bankier.pl, za pośrednictwem których klienci mają możliwość wysłania wniosków i szybkiego nawiązania kontaktu z handlowcami BRE Leasing. Z tej formy kontaktu najczęściej korzystają klienci zainteresowani leasingiem samochodów osobowych.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Rozwój oferty dla MŚP oraz starania o zapewnienie jak najlepszej jakości obsługi klientów zostały docenione przez klientów oraz środowiska opiniotwórcze. W 2005 r. BRE Leasing został wyróżniony Nagrodą Gospodarczą Gazety Prawnej “Wehikuł Czasu” za: ?konsekwentne rozszerzanie oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw i wspieranie tych, którzy dzisiaj są mali, a wkrótce będą wizytówką polskiej gospodarki?.

BRE Leasing jest również laureatem X Edycji Medalu Europejskiego. Produkt BREL 72 (oferta skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw obejmująca finansowanie ciężkich środków transportu oraz niektórych maszyn i urządzeń) otrzymał wyróżnienie przyznawane przez Business Centre Club oraz Komitet Integracji Europejskiej produktom i usługom, które odpowiadają europejskim standardom.

DZIAŁALNOŚĆ SPONSORSKA

BRE Leasing również w działalności pozabiznesowej stara się dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców i wspiera inicjatywy na rzecz społeczeństwa. Z końcem 2005 r. minął ósmy miesiąc działalności programu edukacyjno-społecznego BREL ? Bezpieczeństwo, Ratownictwo, Edukacja, Ludzie, którego głównym sponsorem jest BRE Leasing. Grupa specjalnie wyszkolonych i wyposażonych ratowników (BREL Team) uczestniczyła w szkoleniach i pokazach z zakresu pierwszej pomocy w całym kraju. W ciągu ośmiu miesięcy na 26 imprezach bezpośredni kontakt ze szkoleniami miało około 15 000 osób. M.in. dużym sukcesem jest nawiązanie współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. BREL Team prowadził szkolenia liderów i kandydatów na instruktorów grup ratowniczych – wolontariuszy Pokojowego Patrolu WOŚP. O działaniach programu informuje strona www.brel.pl, na której można znaleźć również podstawowe informacje o pierwszej pomocy. Program BREL został uznany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jedno z najciekawszych przedsięwzięć 2005 r.

III. PLANY NA 2006 r.

NOWE PRODUKTY, NOWA TECHNOLOGIA

Plan na 2006 r. zakłada utrzymanie stabilnego wzrostu i umacnianie pozycji firmy jako wszechstronnej bankowej spółki leasingowej, kierującej ofertę do klientów korporacyjnych (tradycyjne transakcje tzw. Big Tickets) oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (BREL 48 i BREL 72 wraz z rozbudowanymi pakietami ubezpieczeniowymi), a także ? w zależności od uwarunkowań rynkowych ? osób prywatnych.

  1. Osiąganie tych celów możliwe będzie dzięki innowacyjności w sferze produktowej (nowe produkty i usługi), procesowej (dostosowanie obsługi klienta do jego profilu) i technologicznej (coraz intensywniejsze wykorzystywanie możliwości Internetu).

  2. Spośród nowości należy wymienić zmiany w ofercie leasingu nieruchomości. Dotychczasowy próg wartości transakcji został obniżony z 15 mln zł do 1 mln zł, co poszerza pole współpracy z przedstawicielami małego biznesu, choć podkreślić trzeba, że nie jest to oferta kierowana jedynie do sektora MŚP. Z możliwości oferowanych przez BRE Leasing w tym zakresie będą mogli korzystać klienci zainteresowani leasingiem nieruchomości komercyjnych o niższej wartości. Przygotowując ofertę nacisk położono na sprawność zastosowanych procedur. Dzięki nim np. w ciągu około dwóch tygodni od dostarczenia podstawowych informacji i dokumentów klient otrzyma zwrotną informację o gotowości BRE Leasing do podjęcia prac nad projektem, a cały proces zakończony zawarciem transakcji powinien się zamknąć w ciągu 6 tygodni.

  3. Również oferta BREL ? FLOTA rozwijana będzie tak, aby stworzyć możliwości korzystania z tej usługi szerszej grupie klientów. Wprowadzona zostanie oferta wynajmu długoterminowego dla małych i średnich przedsiębiorstw wraz z uproszczonym pakietem zarządczym, dostosowanym do potrzeb i możliwości klienta. Z czasem oferta ta zostanie zaproponowana również klientom indywidualnym.

  4. W latach 2006-2007 będzie realizowany zapoczątkowany w 2005 r. program wykorzystywania nowych technologii w relacjach z klientem ? przy nawiązywaniu kontaktu z nim, zdalnej obsłudze przez Internet i call center, czy rozwijaniu sprzedaży wystandaryzowanych produktów. Wykorzystanie Internetu w tym celu jest doceniane przez klientów korporacyjnych, małych i średnich a także prywatnych (do ich obsługi od dawna BRE Leasing jest przygotowany, ale wstrzymuje się z wprowadzeniem tego produktu ze względu na niekorzystne uwarunkowania rynkowe). Zachęcającym przykładem jest doświadczenie oferty detalicznej BRE Banku (mBanku i MultiBanku).

  5. W 2006 r. BRE Leasing zamierza zawrzeć umowy leasingu o wartości 1,450 mld zł, z czego 79% ma przypaść na leasing ruchomości, a ok. 21% na leasing nieruchomości. Oznacza to utrzymanie wartości zawartych umów na poziomie zbliżonym do roku 2005, co jest odzwierciedleniem realistycznej oceny sytuacji rynkowej i wpływu na nią rozwiązań prawnych.

 

Najważniejsze dane na temat BRE Leasing Sp. z o.o.

BRE Leasing jest działającą od 15 lat czołową firmą leasingową w Polsce. Ma ok. 12-procentowy udział w całym rynku leasingu w Polsce i zajmuje drugą pozycję na rynku. Należy do najstarszych firm leasingowych działających w Polsce.  Instytucja ta powstała w 1991 r. jako BRE Services Sp. z o.o., a od końca 1997 r. działa pod nazwą BRE Leasing Sp. z o.o. Fundusze własne spółki ? wg stanu na dzień 30.09.2005 r.  wynosiły 40.129 tys. zł

Udziałowcami są: BRE Bank SA –  50% udziałów + 1 udział; CommerzLeasing und Immobilien AG  –  50% udziałów ? 1 udział.

W skład Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. wchodzą: dr Mieczysław Groszek, Prezes Zarządu; dr Veit Martin, Wiceprezes Zarządu.

BRE Leasing wyróżnia wszechstronna oferta kierowana do klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw mikro.

BRE Leasing proponuje: leasing tradycyjnie określany jako operacyjny i finansowy, indywidualne modele finansowania pozabilansowego, leasing zwrotny, limit leasingowy, vendor leasing a także finansowanie flot i leasing samochodów osobowych według uproszczonych procedur. 

Oferta BRE Leasing jest dostępna dzięki sieci oddziałów i filii, zlokalizowanych w głównych miastach Polski, oddziałów BRE Banku, a także za pośrednictwem Internetu  pod adresem www.bre-leasing.com.pl

Źródło mLeasing. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy